Brustad Hyttetomter
 BEBYGGELSESPLAN FOR BRUSTAD HYTTEOMRÅDE HB13-3-B og C

BEBYGGELSESPLAN FOR BRUSTAD HYTTEOMRÅDE HB13-3-B og C

Planbestemmelser

Paragraff 1 Bebyggelsesplan inneholder

-byggeområder for hytter (PLB Paragraff 25.1. ledd nr. 1)

-områder for jord og skogbruk (PLB Paragraff 25.1. ledd nr. 3)

-spesialområder, private adkomstveier (PLBParagraff 25.1. ledd nr. 6)

Paragraff 2 For hyttebebyggelse gjelder

A
Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg terrenget og naturpreget i området, og gis en enkel, enhetlig og god utforming med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk.

 

Planbestemmelser

Paragraff 1 Bebyggelsesplan inneholder

-byggeområder for hytter (PLBParagraff 25.1. ledd nr. 1)

-områder for jord og skogbruk (PLBParagraff 25.1. ledd nr. 3)

-spesialområder, private adkomstveier (PLBParagraff 25.1. ledd nr. 6)

Paragraff 2 2 For hyttebebyggelse gjelder

A
Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg terrenget og naturpreget i området, og gis en enkel, enhetlig og god utforming med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk.

Overdreven bruk av utskjæringer eller andre bygningselementer som er fremmed for lokal byggetradisjon tillates ikke.

B
Høyden på bebyggelsen skal holdes lavest mulig.

Større terrenginngrep og planeringsinnigrep tillates ikke.

C
Bygningene skal ha saltak med takvinkel 22 grader eller 27 grader.

Takflatene skal være rektangulære, dvs at skråavskjæringer av ytterkanten av takflaten ikke tillates.

Taktekking skal være torv, impregnert tre, teglsten eller andre materialer med mørk ikke-lysreflekterende overflate. Glatte metallplater tillates ikke, uansett farge.

D
Vegger skal være i trepanel eller tømmer, eventuelt i kombinasjon med naturstein.

E
Skarpe eller lyse farger tillates ikke, verken som hovedfarge eller som kontrastfarge på vindskier, grunnmur osv.

Eventuell sidebygning skal ha samme farge som hovedbygning.

Eventuell oppbygd terrasse og rekkverk skal være i bygningens hovedfarge.

F
Gjerder, flaggstenger, portaler og lignende tillates ikke oppført.

G
Ved eventuelt framføring av elektrisitet, TV, telefon og lignende skal dette skje med jordkabel.

H
Tomtene er selveier men uansett gjelder; tillatt bruksareal T-BRA pr tomt skal ikke overstinge 120 m2

I tillegg kan det ved hovedbygningen godkjennes inntil 20 m2 oppbygget, men ikke overdekket terrasse med rekkverk.

Det kan oppføres uthus/anneks på inntil 15 m2 med plassering og utforming som gir tunvirkning, og med avstand ikke over 4 meter mellom bygningene.

I
Tillatt maksimal gesimshøyde er:

-hovedbygning 3,3 m
-eventuell sidebygning 2,7m

J
Tillatt maksimal mønehøyde er:

-hovedbygning 5,0 m
-eventuell sidebygning 4,0 m

Eventuell oppbygd terrasse skal ikke være mer enn 0,6 m over terrenget.

Paragraff 3 Innenfor spesialområde - private adkomstveger - tillates opparbeidet adkomstveger til hyttene. Maksimal kjørebanebredde er 5 meter.

Vegbanen anlegges mest mulig midt i spesialområdet slik at eventuelle ledninger for strøm og vann kan framføres ved siden av vegbanen.

På kartet er avmerket en mulige vannpost.

Innlagt vann kan tillates så framt det foreligger godkjent avløpsanlegg/utslippstillatelse.

Det tillates opparbeidet avkjørsel til hver enkelt hyttetomt

Ved byggemelding skal det fremlegges situasjonsplan som viser avkjørsel og biloppstillingsplasser på tomta; minimum to bilplasser per tomt

I tilegg skal vises møneretning på bebyggelsen.

Paragraff 4 På plankartet er vist sirkel på hver tomt. Sentrum av denne skal ligge innenfor hoved-bygningens grunnflate

Engerdal, 26. september 2000

LOS Odd Arnfinn Eggen

Brustad Hyttetomter

Navn: Heidi og Ole Kveen Brustad
Adresse: N-2440 Engerdal
Telefon: +47 62 45 80 56
Mobil: +47 959 34 870
Webebside: www.brustad.info
E-post: ole.k.brustad@c2i.net
 
Tilbakemeldinger

Vær Brustad hyttetomter
 
Kart Brustad Hyttetomter


 
 
© LightWeb